Ψηφιακός Χώρος

Οι μικροί πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση της εποχής μας, ιδίως σε χώρες που βασίζονται στον τουρισμό ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης γεγονότων και δεδομένων καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας, ιδίως στις τοπικές περιοχές.

Το έργο BLUE TOURISM έχει ως στόχο να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων στις τρέχουσες προκλήσεις, εξοπλίζοντας ένα δίκτυο μελλοντικών τοπικών συμβούλων σε οκτώ βασικές ικανότητες, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν και να παρέχουν συμβουλές σε μικρούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές με υδάτινα ρεύματα ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Το Προφίλ Ικανοτήτων Συμβούλου Βιώσιμου Τουρισμού του έργου BLUE TOURISM αποτελείται από ένα σαφές σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ευθυγραμμισμένων με τα πλαίσια της ΕΕ (EQF, ECVET και EQAVET).

Επιπλέον, το πακέτο εκπαιδευτικών πόρων του έργου BLUE TOURISM είναι ένα προσαρμοσμένο πακέτο κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει κάθε τομέα ικανότητας και καθορισμένες μαθησιακές ενότητες με καθοδήγηση για τον τομέα ικανότητας, σεμινάρια, πρακτικές πηγές, πρακτικές συμβουλές και χρήσιμα αναγνώσματα.

Ο Ψηφιακός χώρος του BLUE TOURISM λειτουργεί ως ένα ενιαίο κέντρο (one-stop shop), παρέχοντας άμεση πρόσβαση στο πλήρες πακέτο των ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων που αναφέρονται παραπάνω.

Βίντεο δράσης

Τα βίντεο δράσης είναι ένα σύνολο εμπνευσμένων ταινιών μικρού μήκους που προέκυψαν από τις διάφορες φάσεις υλοποίησης του έργου. Εξυπηρετούν τον σκοπό της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο και της έμπνευσης για τους μικρούς παρόχους τουρισμού.

Τα βίντεο δράσης είναι διαθέσιμα στην αντίστοιχη ενότητα του ψηφιακού χώρου.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948