Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο

Οι άνθρωποι λατρεύουν τα ταξίδια καθώς και να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς. Ωστόσο, τα ταξίδια μπορεί να έχουν μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες. Επομένως, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς των πόρων και την πολιτιστική μοναδικότητα, ώστε να αποφύγουμε τους κινδύνους και να αναπτύξουμε δραστηριότητες χαμηλού αντίκτυπου που ωφελούν τη φύση και την κοινωνία. 

Το έργο BLUE TOURISM, και πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο BLUE TOURISM, θα συμβάλει στην προσπάθεια μείωσης του αρνητικού αντίκτυπου όπως φαίνεται πιο πάνω, μέσω της χαρτογράφησης μιας σειράς βιώσιμων πρακτικών. Τα παραδείγματα που περιγράφονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές.

Για καλύτερη οπτικοποίηση, τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζονται μέσω του Google Earth.

Κάθε μελέτη περίπτωσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό, τη βιωσιμότητα καθώς και τις καινοτόμες πτυχές των προτεινόμενων τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται με τη μορφή αναδυόμενων παραθύρων. Μπορείτε να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε την οθόνη και να επισκεφθείτε περισσότερες μελέτες περιπτώσεων στην ίδια χώρα καθώς και εντός της Ευρώπης.

Συμβουλές πλοήγησης

  • Χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων για ευκολότερη πλοήγηση
  • Χρησιμοποιήστε ένα βέλος στον πίνακα περιεχομένων ή το πληκτρολόγιό σας για να περιηγηθείτε ή επεκτείνετε τον πίνακα περιεχομένων και κάντε διπλό κλικ στο κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει περισσότερο
  • Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να μετακινηθείτε στο τοπίο και σε συνδυασμό με το πλήκτρο “ctrl” μπορεί αλλαγή στη γωνία θέασης
  • Θυμηθείτε να ελέγξετε τους συνδέσμους και τα άλμπουμ στο αναδυόμενο παράθυρο, τα οποία εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη, αν τα επεκτείνετε.

Μελέτες περίπτωσης

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948